Gratis verzending vanaf €50 binnen België
Katten in jouw zak 0

Privacy Policy

IDENTITEIT

Deze privacyverklaring is van toepassing op Cat in a Bag (Ellebee CommV), Bollenberg 51, 3210 Lubbeek en met ondernemingsnummer 0738.479.014.

Door de Website te bezoeken, zich op de Website te registreren of persoonsgegevens mee te delen via de Website, stemt de bezoeker in met het gebruik van deze persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De bezoeker dient hierbij in aanmerking te nemen dat deze Website verwijzingen kan bevatten naar andere websites die niet beheerd worden door Cat in a Bag, waarvoor Cat in a Bag niet verantwoordelijk is en die niet vallen onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring. Het is aangewezen om de inhoud en privacyverklaringen van deze andere websites na te gaan om meer informatie te verwerven omtrent de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

Het gebruik van de Website houdt in dat de bezoeker instemt met het verzamelen, verwerken, gebruik en doorgifte van zijn persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Dergelijke aanvaarding en instemming zal geacht worden om te voldoen aan alle schriftelijke vereisten onder enige toepasselijke wetgeving, niettegenstaande dat deze privacyverklaring schriftelijk en elektronisch werd aanvaard. De registratie door Cat in a Bag van de datum waarop de bezoeker deze privacyverklaring aanvaardt, en de data van alle toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring, zal gelden als bewijs van de toepasselijke datum.

Indien de bezoeker vragen heeft inzake deze privacyverklaring, kan hij deze per e-mail richten aan info@catinabag.be. Hij kan deze tevens per post richten aan Cat in a Bag op het volgende adres:

Bollenberg 51
3210 Lubbeek

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Ellebee CommV, Bollenberg 51, 3210 Lubbeek en met ondernemingsnummer  0738.479.014 en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.catinabag.be (de “Website”) zou beheren en/of gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Cat in a Bag nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie) en favoriete producten;
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Cat in a Bag over uw ervaring met onze producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Cat in a Bag producten); en
Hoe persoonsgegevens worden verkregen
 • Via het contactformulier op de website
 • Via telefonisch contact
 • Via e-mail
 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw MAC (Media Access Control)-adres, computertype (Windows of Macintosh), beeldschermresolutie, de versie van uw besturingssysteem en type en versie van uw internetbrowser.
 • Gebruik van cookies: Cookies laten een webserver gegevens overdragen naar een computer voor het bijhouden van informatie en andere doeleinden. Wij gebruiken cookies en andere technologie onder andere om u beter van dienst te kunnen zijn met beter aangepaste informatie, om uw toegang tot en gebruik van de Site blijvend mogelijk te kunnen maken en om u persoonlijke marketing te sturen. Als u niet wilt dat informatie wordt verzameld met behulp van cookies is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee u het gebruik van cookies kunt uitschakelen. Sommige functies van de Site werken mogelijk niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.
 • Gebruik van pixel tags, web beacons, clear GIFs of soortgelijke technologie: Deze kunnen worden gebruikt met sommige pagina’s van de Site en e-mailberichten met html-opmaak om, onder andere, de acties van Site-gebruikers en e-mailontvangers na te gaan, het succes van marketing van Cat in a Bag te meten en statistieken op te bouwen over gebruik van de Site en beoordeling van gebruikers.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna samen de “Wetgeving inzake Verwerking”) eens deze in werking is getreden.

In deze verklaring zullen de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerker”, verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkene” en “verwerking” dezelfde betekenis hebben als in de Wetgeving inzake Verwerking.

Cat in a Bag treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker en zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief en telefoon.
 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Cat in a Bag, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. e-mail en online reclame) en via de post. Cat in a Bag verzekert dat haar marketingactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en neemt de nodige maatregelen opdat de nodige toestemmingen worden verkregen alvorens de bezoeker e-mails te sturen met informatie omtrent Cat in a Bag.
 • Website: om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens

 

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Sendcloud

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden.

UW RECHTEN

Recht op informatie, toegang ,correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

Voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;

Bovenvermeld recht op inzage en rectificatie kan worden uitgeoefend door Cat in a Bag te contacteren op bovenvermeld e-mailadres of postadres.

Recht van verzet

Elke bezoeker heeft het recht om, zonder opgave van redenen, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kan, zonder enige kost, een bericht worden gericht aan:

De bezoeker kan op elk ogenblik verzoeken om niet langer dergelijke informatie te ontvangen.

Recht op klacht

Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

www.privacycommission.be

Gegevensbeveiliging

Cat in a Bag heeft de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, met inbegrip van de huidige standaard inzake technologie en beveiliging om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of illegale vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, niet-toegestane toegang, bekendmaking, doorgifte, misbruik en tegen enige andere niet-toegestane vorm van verwerking, zoals vereist onder de Wetgeving inzake Verwerking.

Bescherming en maatregelen

Cat in a Bag neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker worden meegedeeld, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de Website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk zou zijn onder de toepasselijke wetgeving, stemt de bezoeker ermee in dat Cat in a Bag niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker zou leiden door een illegaal of foutief gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben.

Bescherming van privacy van minderjarigen

Cat in a Bag is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de online wereld. De Website is niet ontworpen voor of gericht aan minderjarigen.

Cat in a Bag verkoopt geen producten gericht aan minderjarigen. Indien de bezoeker minderjarig is, mag de Website uitsluitend worden bezocht onder toezicht van een ouder of voogd.

Update van deze privacyverklaring

Indien Cat in a Bag haar privacypraktijken zou wijzigen, zal een aangepaste versie van deze privacyverklaring deze wijziging weerspiegelen en zal de bezoeker in kennis worden gebracht van deze wijzigingen door de “datum van inwerkingtreding” bovenaan deze privacyverklaring te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de bezoeker onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Cat in a Bag zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.